Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
Bedriftsrådgivning

Jan Th. Johansen Management Consulting

Scenarioanalyse – for usikre tider. 

Et eksempel.  

Med bakgrunn i det som skjer i Europa er mange ledere og medarbeidere usikre på hva 2012 vil bringe og hva det kommer til

å bety for egen virksomhet. Her er et eksempel på hvordan ledelsen i bedrift X valgte å bruke en scenario analyse for åpent å diskutere denne usikkerheten. Arbeidet med scenario analysen fikk ledelsen til å utfordre sine antagelser om fremtidig utviklingsalternativer og forstå nødvendigheten av å tilpasse planene til ulike scenario.


Forberedelser.

Utgangspunktet var eurokrisen og hvordan den kunne påvirke Norge og den aktuelle bransjen. For ikke å komplisere analysen og prosessen for mye ble vi enige om en enkel 4 trinns prosess med vekt på å involvere flest mulig ledere og nøkkelpersoner. På den måten ønsket vi å oppnå nødvendig forståelse og konsensus med tanke på gjennomføring og oppfølging. Ledelsen valgte innledningsvis å gi ledere og medarbeiderne en generell innføring i situasjonen i Europa.


Fase 1: Problemdefinisjon.

Et eget team “EU2012”, bestående av 4 nøkkelpersoner fikk til oppgave og avklare hva som skulle oppnås, aktuelle tidshorisonter og omfang.

”EU2012” ble enige om å vurdere alternative overlevelses strategier basert på det mest sannsynlige alternativet, men også å vurdere hva et ”worst case” scenario kunne innebære. Teamet mente også at det var viktig å beskrive ”ikke så dramatiske scenario” for lettere å kunne identifisere alternative utviklingstrender og gjøre nødvendige tilpasninger.


Fase 2: Datainnsamling.

”EU2012” ble supplert med fagkompetanse inne økonomi og marked. Hensikten var å identifisere faktorer, trender og usikre forhold som kunne påvirke dagens rammebetingelser som følge av situasjonen i EU. ”EU2012 ble enige om å vektlegg følgende forhold: 

  • Usikkerheten rundt den økonomiske situasjonen i eurosonen vil kunne påvirke etterspørselen i Norge.
  • Økt arbeidsløshet i Norge vil kunne forsterke denne effekten.
  • Utviklingen i finansmarkedene pga situasjonen i EU kan føre til kredittørke og høyere renter. I verste fall utløse en
  • Lehman 2.
  • I tillegg ble det trukket frem bransjespesifikke forhold:

- Inflasjon som følge av finanspolitiske tiltak kan innebære at

innkjøp av varer og tjenester fra Eurolandene blir dyrere.

- Kundene kan velge substituerbare og billiger alternativer.   

Konklusjonen var at den største utfordringen er en nedgang i omsetning som følge av redusert etterspørsel. Erfaringer fra finanskrisen i 2009 var en omsetningsnedgang i bransjen på ca. 20%.

En kredittørke kan skape likviditetsproblemer spesielt i forbindelse med sesong innkjøp.

Tidsperspektivet ble vurdert til ”langsiktig”, fordi en stabilisering av økonomien i Eurolandene nødvendigvis vil ta tid.


Fase 3: Scenarioutvikling.

Team “EU2012” utviklet og testet 4 scenario med avdingsledere og nøkkelpersoner. (Se bildet øverst på siden)


Fase 4: Planlegging.

Økonomiavdelingen bruke de 4 scenario til å vurdere de økonomiske konsekvensene av en omsetningsmessig tilbakegang. Hver enkelt leder fikk til oppgave og utviklet alternative planer basert på de 4 senario og den økonomiske simuleringen.


”Worst Case” scenario ville gi virksomheten store økonomiske utfordringer som sannsynligvis vil være uoverkommelige. Det ble i den sammenheng besluttet å utvikle en ”exit plan” hvor M&A var en av alternativene. Planen inneholdt også en vurdering av eventuelle kandidater.

For å forberede seg på en intern likviditetsutfordring ble det lagt en plan i samarbeide med baken og de viktigste leverandørene.


EU krisen og hva som kan gjøres - er nå et tema rundt lunsjbordene. ”EU2012” følger med på utviklingen.    

Tips:    

  • Bruk scenario analysen som grunnlag for å kommunisere med medarbeidere for å unngå unødvendig usikkerhet.
  • Gjør det enkelt og ikke la det bli en komplisert teknisk øvelse.
  • Del prosessen inn i faser. Sett opp en aktivitets- og fremdriftsplan med ”deadlines” - som skal overholdes. På den måten er det mulig å unngå at prosessen blir nedprioritert på grunn av ad hoch oppgaver.

”Fremtiden er ikke hva den var”

Bernard Levin 

Les mer om prosessen